RODO · Światwebmasterów

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

GRUPA VIST AGENCJA WIZERUNKU INTERNETOWEGO Roczniak Norbert z siedzibą we Wrocławiu, 51-416 Wrocław przy ul. Kościerzyńska 1a, nr NIP 6112756924 oraz AdVIST AGENCJA MARKETINGU INTERNETOWEGO DAWID DUDA z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów przy ul. Słowackiego 33-37/8, NIP: 8733189664, są Administratorami Twoich danych osobowych.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu udzielania świadczeń przez Grupę na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu dokonania rozliczeń skarbowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń powiększone o dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem. Ewentualnie dane będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, powiększony o jeden rok na wypadek wszczęcia postępowania w ostatniej chwili. Twoje dane osobowe przechowywane są przez dłuższy z wymienionych powyżej okresów.

 

5. Wymóg podania danych

Podanie i przetwarzanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże bez tych danych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

 

6. Odbiorcy danych

 1. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi pracownicy, a także podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. prawnik, podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot prowadzący księgowość. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, a przekazywanie danych będzie uzależnione od wdrożenia przez podmioty przetwarzające zasad RODO.
 2. Grupa może przekazywać dane osobowe na żądanie uprawnionych organów np. sądów, prokuratur, organów ścigania. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, zgodnie z wezwaniem do przekazania danych osobowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli istnieje odpowiednia podstawa prawna i potrzeba Grupy do dalszego przetwarzania danych osobowych);
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W naszej działalności nie stosujemy profilowania posiadamy strony internetowe:

9. Skarga do organu nadzoru

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.-